Privacy verklaring Before You Leave app

Laatst gewijzigd: 21 januari 2019

De applicatie Before You Leave (“app”) en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door Coöperatie DELA (“DELA”). DELA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacy verklaring staat belangrijke informatie voor de gebruiker over welke persoonsgegevens DELA verwerkt (opslaat, beveiligt, etc.), op welke manier en voor welke doeleinden.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Het is voor het goed kunnen leveren van onze diensten (via de app) nodig dat DELA persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij onder andere om:

 • jouw registratie te verwerken;
 • onze gebruiksovereenkomst met jou te kunnen uitvoeren of om aan jouw verzoeken te voldoen;
 • met jou te communiceren via de app, via e-mail of via andere media;
 • circle
  onze diensten te promoten en de naamsbekendheid van DELA te vergroten;
 • circle
  het gebruik van de app te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app kunnen verbeteren, de app kunnen aanpassen aan jouw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen;
 • circle
  ervoor te zorgen dat de app goed beveiligd is tegen misbruik en beveiligingsincidenten;
 • circle
  te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • circle
  onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen.

De gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken

DELA verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • om de gebruikersovereenkomst die wij met jou hebben gesloten uit te kunnen voeren;
 • de gerechtvaardigde belangen van DELA, waaronder het optimaliseren van de app, het in beeld brengen van onze doelgroep en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken en bewaren

DELA verwerkt persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Als je een account aanmaakt, wordt je gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Een aantal van deze gegevens is verplicht. Zoals: naam en e-mailadres.
 • Als je een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij jouw gegevens (zoals e-mailadres en naam) voor zover dit nodig is om jouw e-mail of vraag te behandelen of te beantwoorden.
 • Als je persoonlijke informatie deelt via het platform, wordt die informatie door ons opgeslagen. DELA zal de inhoud van gedeelde content niet inzien, behoudens uitzonderingssituaties.
 • circle
  Als je een account hebt, kunnen wij bepaalde metadata opslaan. Wij verzamelen deze gegevens over het gebruik van de App (klikgedrag) zoals wanneer je de app gebruikte, welke pagina’s je bezocht, welk toestel en/of welke browser je gebruikt en andere statistieken om de app te verbeteren en om gebruikers beter te ondersteunen bij het gebruik van de app. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.
 • circle
  Als je de app gebruikt, kunnen wij jouw IP-adres verwerken ter beveiliging van onze diensten;
 • circle
  Jouw profielgegevens zijn alleen zichtbaar voor de mensen met wie je een tijdlijn deelt. Alleen de teksten, foto’s, geluidsfragmenten en filmpjes waarvan jij hebt aangegeven dat je ze wilt delen met de groep, zijn zichtbaar voor de mensen met wie je een tijdlijn deelt.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van de diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden. Heb je Before you leave een jaar niet gebruikt? Dan ontvang je van ons een mail of je je account nog wilt gebruiken. Indien dit niet het geval is of in het geval we geen reactie van je ontvangen zullen de gegevens in de app worden verwijderd.

 • DELA heeft geen invloed op de gegevens die jij als gebruiker zelf deelt. Hiervoor ben je als gebruiker zelf verantwoordelijk. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt DELA deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als gebruiker ben jij bovendien verplicht om zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot zorggroepen en privacygevoelige informatie. DELA zal ervoor zorgen dat de app, website en inhoud daarvan voldoen aan de beveiligingseisen.

Let op, als je de app van je telefoon verwijdert, worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. Wil je dat je gegevens worden verwijderd, dan moet je je account verwijderen. Dat doe je in je profiel > bij ‘verwijderen account’.

Beveiliging

DELA treft passende maatregelen om persoonsgegevens, en overigens ook alle andere data die we voor jou opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • circle
  hosting providers;
 • circle
  partijen die communicatietools aanbieden;
 • circle
  partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten te analyseren, zoals Google Analytics en Mixpanel; en
 • circle
  andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van DELA handelen als verwerkers van DELA en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • circle
  hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • circle
  dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing (waaronder het delen van persoonsgegevens binnen de DELA groep), het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

Berichtgeving

Wij sturen per e-mail berichten met informatie waarvan wij denken dat die voor jou van belang is of interessant kan zijn. Je kunt te allen tijde aangeven de e-mail berichten niet meer te willen ontvangen.

Tot slot kunnen wij per e-mail contact met jou opnemen over de gebruikersovereenkomst die jij met ons hebt gesloten. Zo sturen wij een e-mail ter verificatie van jouw e-mailadres en kunnen wij e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de gebruiksvoorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de app zullen plaatsvinden. Deze meldingen kun je niet uitschakelen.

Cookies

DELA kan bij de app gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Jouw rechten

Je kunt contact opnemen met ons voor:

 • circle
  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • circle
  vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;
 • circle
  inzage in en rectificatie, wissing, beperking of overdracht van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot het persoonlijke account verwerken.
 • circle
  bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet je dit recht geeft.

Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien, door in te loggen op je account. Je kunt daar ook wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Als daarvoor een gegronde reden bestaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Wijziging van deze privacy verklaring

Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij jou informeren over wijzigingen.

Contact

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact op via functionarisgegevensbescherming@dela.org