Gebruiksvoorwaarden

Eindhoven, januari 2019 – Versie 1.2

1. Waarom ontwikkelde coöperatie DELA de app Before you leave?
Het leven is eindig, maar je kúnt het doorgeven. De App is een logisch gevolg op DELA’s campagne ‘Waarom wachten’, die mensen inspireerde om mooie woorden te delen. Vele mensen willen dingen over zichzelf vastleggen voor hun geliefden of juist dingen weten van hun geliefden. De vraag is: hoe doe je dat? Waar haal je de tijd, moed en inspiratie vandaan? Deze vragen leidden, in juni 2017, tot de App Before you leave. Het is een gratis service van coöperatie DELA. Iedereen mag de App gratis downloaden uit de Appstore en Playstore. Je hoeft dus geen lid te zijn van de coöperatie.

2. Over deze app
Met deze app sta je stil bij wie je bent en wat je wilt. Je brengt jezelf in beeld via meer dan 500 vragen. Deze vragen gaan over het verleden, over hoe je nu bent en denkt en ook over je toekomst. Door de vragen te beantwoorden leer je niet alleen jezelf weer beter kennen, maar sla je ook hele mooie herinneringen op. Aan je kindertijd bijvoorbeeld. Hierdoor ontdek je vanzelf een rode draad in wat jou gevormd heeft en hoe jij in het leven staat.

Als je wilt, kun je familieleden en vrienden toevoegen aan jouw account. Zij kunnen meelezen en ook anekdotes en herinneringen toevoegen.

3. Welke voorwaarden gelden voor deelname?
Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Before you leave app (hierna “de App”) van coöperatie DELA (hierna “DELA”).

Als je gebruik maakt van de App, dan is belangrijk dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Door deelname aan de App geef je ons toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

De App wordt beheerd door DELA. Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met info@beforeyouleave.nl.


4. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.
 2. DELA kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.
 3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. DELA mag een plaatsing van tekst of afbeelding weigeren of verwijderen. Bijvoorbeeld als deze tegen de wet ingaat, als deze discriminerend of beledigend is, als deze de privacy van anderen in gevaar brengt of als deze oproept tot strafbare feiten of ongepast is.
 5. Gebruikers die naar het redelijk oordeel van DELA misbruik maken van de App worden uitgesloten van deelname.


5. Gebruik van de App

 1. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.
 2. Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App toestemming van zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
 4. Nadat de gebruiker de App heeft gedownload, dient de gebruiker zich te registreren via de App. Persoonsgegevens dienen altijd volledig en juist ingevuld te worden.
 5. In de app kan de gebruiker personen uitnodigen om samen herinneringen te delen op de tijdlijn in de app. Dit betekent dat ook deze personen toegang hebben tot de informatie die op de tijdlijn wordt geplaatst. Daarnaast kunnen zij zelf informatie op de tijdlijn plaatsen die vervolgens weer met andere gebruikers kan worden gedeeld.
 6. Staat er iemand herkenbaar op het beeldmateriaal dat door de gebruiker is geplaatst? Dan moet de gebruiker deze persoon zelf vragen of hij/zij het goed vindt dat het beeldmateriaal door de gebruiker wordt gebruikt. De gebruiker heeft de rechten van dit beeldmateriaal nodig. Beweert iemand daarna toch dat hij/zij de (auteurs)rechten van dit beeldmateriaal heeft? Dan is de Gebruiker hiervoor verantwoordelijk. DELA behoudt zich het recht voor om in dit geval eventuele daaruit voortvloeiende schade op de Gebruiker te verhalen.
 7. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt DELA deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.


6. Aansprakelijkheid

 1. DELA is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie en voor eventuele (type-)fouten hierin.
 2. Wanneer de App niet juist functioneert, is DELA daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
 3. Wanneer een inzending door problemen met de internetverbinding niet (juist) wordt geplaatst, is DELA hiervoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
 4. De gebruiker vrijwaart DELA voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.


7. Beëindiging van de App en aanbrengen van wijzigingen

 1. De gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen door de App van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
 2. In dat geval draagt DELA er zorg voor dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden vernietigd volgens de eisen die de wet daaraan stelt.
 3. DELA kan het ter beschikking stellen van de App op ieder gewenst moment beëindigen of in het gebruik en/of de functionaliteiten van de App wijzigingen aanbrengen.


8. Omgaan met persoonsgegevens
Coöperatie DELA gebruikt de persoonsgegevens voor het gebruik van de App, voor de beveiliging hiervan, om contact met je op te nemen over het gebruik van de App en voor het verstrekken van informatie over relevante producten en diensten. DELA zal de persoonsgegevens niet met andere bedrijven delen. DELA gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent concreet dat jouw persoonsgegevens door DELA op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. Meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens lees je in ons Privacystatement.

9. Toepasselijk recht

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van de gebruiker als consument.
 3. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.